Polityka prywatno艣ci

Szanuj膮c prawo ka偶dego do Prywatno艣ci dbamy o bezpiecze艅stwo Pani/Pana danych. Zachowanie poufno艣ci danych jest dla nas niezwykle wa偶ne. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci opisuje spos贸b ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w naszej Firmie.

Przetwarzanie danych osobowych w MAXGRAF reguluj膮 przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych RODO) oraz krajowe przepisy dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahent贸w

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest MAXGRAF, z siedzib膮 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Ma艂a 13, NIP: 6222555552, REGON: 301499699.
 2. Dane kontaktowe do Administratora: nr tel. 570 088 088, e-mail: biuro@maxgraf.pl

II CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

 1. podj臋cie dzia艂a艅 w celu zawarcia i wykonania umowy, kt贸rej Pani/Pan jest stron膮, m.in.: wsparcia obs艂ugi, przygotowania propozycji ofert i rozwi膮za艅 technicznych, tworzenia analiz, zestawie艅.
 2. obs艂ug臋, dochodzenie i obron臋 w razie zaistnienia wzajemnych roszcze艅.
 3. utrzymywanie relacji biznesowych, w tym przesy艂anie przez MAXGRAF tre艣ci o charakterze informacji handlowych, informacji promocyjnych i marketingowych za po艣rednictwem urz膮dze艅 telekomunikacyjnych i poczty elektronicznej po wyra偶eniu przez Pani膮/Pana dobrowolnej zgody.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania przez MAXGRAF Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. podj臋cie dzia艂a艅 w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), kt贸rej Pani/Pan jest stron膮;
 2. wype艂nianie obowi膮zk贸w prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych s膮 obowi膮zki prawne wynikaj膮ce z przepis贸w podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towar贸w i us艂ug, ustawa o podatku dochodowym od os贸b prawnych) oraz z przepis贸w o rachunkowo艣ci (ustawa o rachunkowo艣ci) oraz z przepis贸w o rachunkowo艣ci (ustawa o rachunkowo艣ci).
 3. prawnie uzasadniony interes MAXGRAF (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) 鈥 w celu obs艂ugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszcze艅.
 4. wyra藕na i dobrowolna zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) 鈥 w celu przesy艂ania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drog膮 elektroniczn膮.

III ODBIORCY DANYCH

MAXGRAF nigdy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym 偶adnym organizacjom i instytucjom mi臋dzynarodowym. Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 powierzone przez MAXGRAF jedynie wybranym podmiotom, tzw. Podmiotom Przetwarzaj膮cym, aby odpowiednio wykona膰 zawarte z Pani膮/Panem umowy. Powierzenie danych Podmiotom Przetwarzaj膮cym nast臋puje wy艂膮cznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO., np. firma prowadz膮ca us艂ugi ksi臋gowo-podatkowe, kadrowe, prawne, windykacyjne, archiwizacji, nadzoruj膮ce zabezpieczenia w systemach IT, kurierskie. MAXGRAF korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich Podmiot贸w Przetwarzaj膮cych, kt贸re zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi niniejszego rozporz膮dzenia i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowi膮zywania umowy,
 • do czasu wyga艣ni臋cia wzajemnych roszcze艅 wynikaj膮cych z tej umowy,
 • do czasu wyga艣ni臋cia obowi膮zk贸w przetwarzania danych wynikaj膮cych z przepis贸w prawa,
 • do czasu odwo艂ania zgody

V TWOJE PRAWA

Przys艂uguj膮 Pani/Panu prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usuni臋cia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu 鈥 sprzeciw mo偶na wyrazi膰 ze wzgl臋du na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 i wys艂a膰 na adres siedziby MAXGRAF z dopiskiem 鈥濧DMINISTRATOR鈥 lub poczty elektronicznej: kontakt@maxgraf.pl,
 • prawo do cofni臋cia zgody

VI PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VII INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNO艢CI PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest niezb臋dne do zawarcia i realizacji umowy, o kt贸rej mowa w pkt II a. i pkt II b. powy偶ej. Odmowa podania przez Pani膮/Pana danych osobowych uniemo偶liwi zawarcie i realizacj臋 umowy.
 2. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych w celu przesy艂ania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drog膮 elektroniczn膮 (pkt II c) ma charakter dobrowolny (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).